Stanovy
Matice cyrilometodějské, spolku

Článek 1

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je Matice cyrilometodějská, spolek.
 2. Sídlem spolku je Olomouc.
 3. Jednací řečí spolku je čeština.
 4. Spolek působí na celém území České republiky, nevytváří pobočné spolky.
 5. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
 6. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Účel spolku

 1. Účelem spolku je hájit a upevňovat křesťanství v životě veřejném i soukromém, hájit křesťanské hodnoty české společnosti, zvláště pečovat o katolický ráz rodin a katolickou výchovu dětí ve škole i mimo školu, šířit katolické vychovatelské zásady a starat se o duchovní povznesení katolického lidu a podporu katolických škol na celém území České republiky.
 2. Spolek chce dosáhnout svého účelu především:
  1. vyvíjením snahy, aby ve všech školách byl brán zřetel k náboženskému přesvědčení katolických dětí,
  2. tím, že jménem a v zastoupení rodičů a zákonných zástupců katolických dětí v rámci svých stanov podává dotazy, žádosti, stížnosti a petice u správ nebo ředitelství škol a státních úřadů, podporuje zavádění volitelného předmětu výuky náboženství,
  3. tím, že všemi zákonnými prostředky hájí katolickou nauku v životě veřejném i soukromém a podporuje kulturní a hospodářské zájmy společnosti podle sociální nauky katolické církve.

Článek 3

Činnost spolku

 1. Účelu spolku tak, jak je vymezen ve článku 2 těchto stanov, spolek dosahuje především prostřednictvím těchto činností:
  1. pořádáním spolkových a veřejných schůzí a sjezdů,
  2. pořádáním odborných kurzů, výchovných a kulturně-náboženských přednášek, rozprav s rodinnou a výchovnou tematikou,
  3. pořádáním pobožností a duchovních přednášek,
  4. vydáváním a šířením časopisů, knih, brožur, letáků, obrazů a obrázků,
  5. zřizováním rodinných sdružení a společenství, rad křesťanských rodičů a přátel náboženské výchovy,
  6. pořádáním kulturních akcí a zájmových činností,
  7. získáváním hmotných prostředků z členských příspěvků, darů, odkazů, nadací, řádně povolených veřejných sbírek a loterií,
  8. podporou katolických nábožensko-výchovných institucí, českých katolických školských řádů a vybraných studujících, kteří se chtějí věnovat učitelskému povolání a jsou výborem uznáni za vhodné.
 2. Kromě činností uvedených v odstavci 1 článku 3 může spolek vyvíjet i další činnosti, které budou v souladu s účelem spolku.

Článek 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné. Nikomu není upřeno požádat o členství ve spolku. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Nikdo nesmí být nucen ke své účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něj vystoupit.
 3. Členové spolku jsou:
  1. zakládající:
   – právnické osoby, které složily 1000 Kč,
   – fyzické, které složily 500 Kč,
  2. činní, kteří platí roční příspěvky nejméně 100 Kč,
  3. čestní členové, kteří jsou jmenováni valnou hromadou na návrh výboru.
 4. Členy přijímá výbor spolku. O přijetí rozhoduje jednoduchou většinou. Nepřijatý člen se proti rozhodnutí výboru může odvolat k valné hromadě.
 5. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena ze spolku, a to dnem uvedeným v písemném oznámení o vystoupení výboru spolku,
  2. vyloučením člena ze spolku v případě, že tento výrazně porušil povinnosti vyplývající z členství, zejména v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost spolku, porušování stanov spolku či jednání proti účelu spolku. Členství vyloučením člena ze spolku zaniká dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne výbor spolku jednoduchou většinou. Vyloučený člen se může odvolat k valné hromadě,
  3. smrtí člena,
  4. zánikem spolku.
 6. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Článek 5

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Všichni členové spolku uvedení a specifikováni ve článku 4 odst. 3 písm. a) a b) stanov spolku, tj. členové zakládající a činní mají zejména právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady,
  2. hlasovat na jednání valné hromady,
  3. předkládat návrhy a náměty pro činnost spolku,
  4. volit a být volen za člena orgánu spolku,
  5. užívat všech spolkových výhod.
 2. Všichni členové spolku uvedení a specifikováni ve článku 4 odst. 3 písm. a) a b) stanov spolku, tj. členové zakládající a činní mají zejména tyto povinnosti:
  1. jednat v souladu se stanovami spolku, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku,
  2. aktivně se podílet na naplňování účelu spolku a na spolkové činnosti,
  3. platit členské příspěvky,
  4. svědomitě vykonávat funkci v orgánech spolku,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 3. Čestní členové spolku tak, jak jsou tito uvedeni a specifikováni ve článku 4 odst. 3 písm. c) stanov spolku, mají zejména tato práva:
  1. účastnit se jednání valné hromady,
  2. hlasovat na jednání valné hromady, avšak jen s hlasem poradním,
  3. předkládat návrhy a náměty pro činnost spolku,
  4. užívat všech spolkových výhod.
 4. Čestní členové spolku tak, jak jsou tito uvedeni a specifikováni ve článku 4 odst. 3 písm. c) stanov spolku, mají zejména tyto povinnosti:
  1. jednat v souladu se stanovami spolku, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku,
  2. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
  3. čestní členové spolku nejsou povinni platit členské příspěvky.

Článek 6

Duchovní milosti

 1. Za zemřelé členy a dobrodince bude jednou ročně sloužena mše svatá.

Článek 7

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. valná hromada,
  2. předseda spolku,
  3. výbor spolku,
  4. revizoři účtů.

Článek 8

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu svolává předseda spolku.
 3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka. Předseda spolku však může svolat i mimořádnou valnou hromadu v případě, že to okolnosti vyžadují, a je povinen ji svolat vždy v případě, že obdrží podnět alespoň jedné třetiny členů spolku.
 4. Zasedání valné hromady předseda svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 8 dnů před jeho konáním, především prostřednictvím písemných pozvánek a vyhlášky v časopisech určených výborem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
 5. Valné hromadě předsedá předseda, v případě jeho nepřítomnosti potom místopředseda.
 6. Každý člen má právo účastnit se zasedání valné hromady, jednat na něm a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 7. Hlasovací právo přísluší pouze členům spolku vyjmenovaným ve článku 4 odst. 3 písm. a) a b) těchto stanov. Čestní členové mají při hlasování valné hromady pouze hlas poradní.
 8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá předseda spolku náhradní valnou hromadu tak, aby se tato konala nejdříve za pět dnů a nejpozději do tří týdnů ode dne konání původně svolané valné hromady. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 9. K platnému rozhodování valné hromady je potřeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
 10. K rozhodování o změně stanov je zapotřebí, aby se hlasování valné hromady účastnila nadpoloviční většina členů a změna stanov byla přijata většinou přítomných členů. K rozhodování o změně stanov je vyžadována nadpoloviční většina členů vždy, tedy i v případě svolání náhradní valné hromady dle odst. 8 čl. 8 stanov. Poslední věta odst. 8 čl. 8 těchto stanov se při rozhodování o změně stanov neuplatní.
 11. K rozhodování o zrušení spolku a rozhodnutí, jak má být naloženo se jměním spolku v případě jeho zrušení, je zapotřebí, aby se hlasování účastnily dvě třetiny členů s hlasovacím právem, a při hlasování o těchto záležitostech je rozhodováno tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů, a to vždy, tedy i v případě svolání náhradní valné hromady dle odst. 8 čl. 8 stanov. Poslední věta odst. 8 čl. 8 těchto stanov se při rozhodování o zrušení spolku a rozhodnutí, jak má být naloženo se jměním spolku v případě jeho zrušení, neuplatní.
 12. Valná hromada:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  2. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  3. volí ze svých členů uvedených a specifikovaných ve článku 4 odst. 3 písm. a) a b) členy výboru spolku, náhradníky a revizory účtů a posuzuje činnost výboru spolku,
  4. jmenuje čestné členy spolku na návrh výboru spolku,
  5. schvaluje výsledek hospodaření spolku a rozpočet spolku,
  6. schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření spolku za uplynulé účetní období,
  7. hlasuje o volných návrzích, které musí být oznámeny nejméně 3 dny před konáním valné hromady předsedovi spolku, ledaže by valná hromada většinou přítomných připustila hlasování o volných návrzích později podaných,
  8. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Článek 9

Předseda spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.
 2. Předsedou spolku se může stát pouze člen výboru spolku. Předseda spolku je volen členy výboru spolku na tříleté funkční období a výboru je ze své činnosti odpovědný.
 3. Předseda spolku:
  1. zastupuje spolek navenek a jeho jménem právně jedná,
  2. organizuje a řídí běžnou činnost spolku,
  3. je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci spolku,
  4. připravuje podklady pro jednání výboru spolku a valné hromady, předsedá a řídí schůze výboru i valnou hromadu,
  5. vede řádně agendu valné hromady,
  6. svolává valnou hromadu, podává valné hromadě zprávu o činnosti spolku,
  7. jeho podpis je nutný na všech protokolech a spolkových spisech.
 4. Předseda spolku se může při jednání jménem spolku nechat zastoupit jiným členem výboru spolku na základě písemné plné moci. V případě, že předseda nemůže vykonávat své povinnosti, nebo v případě, že předseda odstoupil a dosud nebyl zvolen předseda nový, pak předsedu zastupuje místopředseda spolku.

Článek 10

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku.
 2. Výbor spolku se skládá z předsedy, místopředsedy, osmi zletilých členů spolku a čtyř náhradníků, kteří nastupují na uvolněná místa členů výboru spolku na zbytek funkčního období. Náhradníci mají právo účastnit se všech schůzí výboru, při nichž mohou hlasovat s hlasem poradním.
 3. Členové výboru spolku jsou voleni valnou hromadou na tříleté funkční období nadpoloviční většinou hlasů. Jednotlivé funkcionáře pak volí členové výboru spolku ze svého středu sami. Každý rok odstoupí z výboru 4 členové, kteří již byli ve funkci tři roky, za ně zvolí valná hromada nové 4 členy, čímž je výbor každoročně obnovován a ustanovován. Odstupující členové výboru jsou opětovně volitelní bez omezení.
 4. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech věcech, nemůže-li tento plnit své povinnosti, nebo v případě, že předseda odstoupil.
 5. Výbor spolku zejména:
  1. volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku,
  2. spravuje spolkové jmění, za což je odpovědný valné hromadě, které musí skládat každoroční účty,
  3. rozhoduje o přijetí nového člena do spolku, navrhuje čestné členy spolku,
  4. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
  5. zpracovává podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
  6. provádí usnesení valné hromady,
  7. vypracovává jednou ročně rozpočet spolku,
  8. koordinuje činnost spolku,
  9. rozhoduje o odměnách spolkových funkcionářů,
  10. je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou určeny k rozhodování výhradně valné hromadě nebo předsedovi spolku na základě stanov spolku.
 6. Výbor spolku svolává předseda spolku, a to písemnou pozvánkou nebo ústním sdělením ostatním členům výboru. Jednání výboru spolku organizuje a řídí předseda spolku.
 7. Výbor spolku přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Každý člen výboru spolku má jeden hlas. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů výboru spolku. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina všech hlasů.
 8. Výbor spolku má právo kooptovat členy, kteří svou znalostí v jednotlivých oborech mohou pomoci dosáhnout účelu a cíle spolku. Těmto kooptovaným členům výboru přísluší pouze poradní hlas.

Článek 11

Revizoři účtů

 1. Valná hromada na svém zasedání volí tři revizory účtů na funkční období tří let. Funkce revizora účtů není slučitelná s funkcí předsedy spolku.
 2. Revizoři účtů jsou povinni zkoumat a kontrolovat účetnictví a hospodaření spolku a podávat o tom zprávu valné hromadě.

Článek 12

Smírčí soud

 1. Spory ve spolkových záležitostech řeší smírčí soud. Každá ze sporných stran jmenuje dva členy a ti většinou hlasů zvolí pátého člena jako předsedu smírčího soudu. Nemohou-li se členové smírčího soudu dohodnout, jmenuje pátého člena předseda spolku, nebo je-li předseda spolku účastníkem sporu, jmenuje pátého člena místopředseda spolku. Při rovnosti hlasů smírčího soudu rozhoduje předseda smírčího soudu. Z nálezu smírčího soudu není odvolání k jinému orgánu spolku.
 2. Smírčí soud není rozhodčí komisí ve smyslu občanského zákoníku.

Článek 13

Zrušení a zánik spolku

 1. Spolek se zrušuje:
  1. rozhodnutím valné hromady o jeho dobrovolném zrušení,
  2. přeměnou spolku,
  3. rozhodnutím soudu.
 2. Rozhodne-li valná hromada o dobrovolném zrušení spolku, současně rozhodne i o tom, jak má být naloženo s likvidačním zůstatkem spolku.
 3. Bude-li spolek zrušen bez právního nástupce a nerozhodne-li valná hromada o tom, jak má být naloženo s likvidačním zůstatkem, připadne tento likvidační zůstatek jinému českému katolickému spolku, jehož účel je co nejvíce podobný zrušovanému spolku, nebo spolku, který bude zřízen za podobným účelem. Rozhodnutí o tom, kterému konkrétnímu spolku připadne likvidační zůstatek, náleží výboru spolku. Nerozhodne-li výbor o tom, jak má být naloženo s likvidačním zůstatkem, rozhodnutí o tom, kterému konkrétnímu spolku připadne likvidační zůstatek, náleží arcibiskupovi olomouckému nebo jeho zástupci.

Článek 14

Spolek má právo používat praporu a odznaků.

Článek 15

Spolek se zasvěcuje ochraně svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.

V Olomouci dne 13. 10. 2015