Zasvěcení u mariánského sloupu a požehnání u morového sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 8. 4. 2020

V tomto čase šíření nákazy pandemie koronaviru a mimořádného opatření uzavření chrámů k veřejnému slavení eucharistie a svátostí s Božím lidem si vyprošujeme odvrácení pohromy nákazy k záchraně těla a života a za pokání a obrácení k Bohu k záchraně duše a života věčného. Církev a věřící v čase epidemii konali modlitby, procesí za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a za odvrácení morové nákazy a za ochranu vystavěli děkovné morové sloupy.

V návaznosti na tradici modliteb za odvrácení epidemií vykoná kněz soukromě bez účasti lidu dne 8. 4. 2020 v 16:30 – 17:00 hod na Dolním nám. v Olomouci Modlitby u mariánského sloupu a zasvěcení města Panně Marii. Pak bude žehnání s Nejsvětější Svátostí a modlitby u morového sloupu Nejsvětější Trojice za ochranu města a lidu před nákazou a vším zlem. 

Vzhledem k zákazu shromažďování víc jak dvou osob nemohou být osoby ve větším počtu a blízko sebe je možné se v tom čase připojit modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.

Akci pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic, P. ThDr. Jiří Koníček, předseda

Duchovní setkání u mariánského sloupu ke slavnosti Panny Marie v Olomouci

Římskokatolická farnost sv. Michaela v Olomouci
a Hnutí obnovy duchovních tradic v Olomouci

zvou věřící občany a lidi dobré vůle
na duchovní setkání u mariánského sloupu

ke slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
pořádané 8. 12. 2016 v 16. 00 hod. na Dolním náměstí v Olomouci.

Duchovním setkáním děkujeme za křesťanskou víru, prosíme za pokoj v zemi a svěřujeme město do ochrany a péče Matce Boží.

Setkání je vedeno knězem s vědomím a požehnáním arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera

Adventní setkání u mariánského sloupu v Ostravě

Hnutí obnovy duchovních tradic v Olomouci
ve spolupráci s biskupstvím ostravsko-opavským
zve věřící a lidi dobré vůle na adventní setkání u mariánského sloupu
za účasti ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowizce
na Masarykově nám. v Ostravě 12. 12. 2016 v 15.30 hod.
Duchovním setkáním u mariánského sloupu se chceme přihlásit ke křesťanské tradici, chceme vyprošovat pokoj a bezpečí v naší zemi a svěřit město do péče Matce Boží.

Ve farnosti Klášterec nad Orlicí

se na první pátek dne 1. července 2016 ve farním kostele koná celonoční adorace.
Zahájení v 18 hod. mší svatou, po ní následují modlitby v rámci Hnutí obnovy duchovních tradic národa a Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se svátostným požehnáním.
Adorace končí v sobotu 2. července 2016 v 7 hodin.